يجوز ان يقال فاطر و

.

2023-05-29
    تاریخ و ساعت الان ایران